Wat idee, omdat er dan sprake is van

Wat isjuryrechtspraak?Inde rechtspraak beoordeelt een jury of een verdachte schuldig of onschuldig isaan het misdrijf waarvoor hij terecht staat. Zo’n jury bestaat uit een groep burgersdie een weerspiegeling vormen van de bevolking.InNederland is de juryrechtspraak in 1813 afgeschaft omdat de Nederlandseoverheid van mening was dat leken niet over het lot van anderen dienden tebeslissen, maar dat dit overgelaten moest worden aan het rechterlijke macht.Nederlandis één van de weinige landen in de westerse wereld die geen gebruik maakt vanjuryrechtspraak. In Nederland bepaalt een rechter of iemand schuldig ofonschuldig is aan het misdrijf waarvoor hij terecht staat.Ineen land als Amerika, waar wel juryrechtspraak bestaat, vinden ze hetbelachelijk dat er in Nederland geen juryrechtspraak bestaat.

Amerikanenbeschouwen juryrechtspraak als een fundamenteel onderdeel van de democratie,dat het volk een stem heeft in de rechtspraak. Om deze reden vind ik datNederland juryrechtspraak moet invoeren. Voorargumentenjuryrechtspraak  Ten eerste moet juryrechtspraak ingevoerdworden, omdat er dan sprake is vandemocratische deelname, de bevolking wordt betrokken bij de rechtspraak. Alshet volk betrokken is bij de rechtspraak dan kan dit ervoor zorgen dat eenvonnis wint aan geloofwaardigheid. Het oordeel is dan niet van éénpersoon afhankelijk.  Ten tweede moet juryrechtspraak ingevoerdworden, omdat de jury zich beter kan plaatsen in de positie van de verdachte ofslachtoffer dan een rechter. Een rechter kijkt alleen naar het bewijsen/of feiten, een jury kijkt er ook naar vanuit een ander perspectief.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 .   Tegenargumentjuryrechtspraak Daarentegen zijn er ook bezwaren tegenjuryrechtspraak. Een groep ondeskundige burgers moet oordelen of een verdachteschuldig of onschuldig is.Doordat de jury niet deskundig genoeg is omeen oordeel te geven aan de hand van feiten/bewijs, kunnen ze geleid wordendoor hun emoties.  Voorargumenten rechter Ten eerste is het beter om een rechter tegebruiken, wegens het feit dat een rechter meerdere jaren strafrecht ofburgerlijk recht heeft gestudeerd, waardoor ze meer weten over rechten danandere mensen. Ten tweede is het beter om een rechter tegebruiken, omdat een rechter heeft niets te maken met de zaak waarover hijoordeelt. Hij kijkt alleen naar de feiten.

Wat zijn afkomst, geloof of geslachtis verandert niets in de rechtszaal. Ook heeft de rechter respect voor deredenen van beide partijen  Tegenargument rechter Het nadeel van een rechter is het feit dat zeeen ‘taal’ gebruiken tijdens een rechtszaak die soms onduidelijk is voor zowelde verdachte als voor de bevolking. Vaak wordt er tijdens een proces eenvaktaal gebruikt die voor ‘gewone mensen’ onduidelijk is.   Mijn mening + conclusie Mijn mening Ikvind juryrechtspraak invoeren is een goed idee, omdat er dan sprake is van eendemocratische deelname, de jury kan zich beter plaatsen in de positie van deverdachte of slachtoffer en de ‘taal’ tijdens een proces wordt duidelijker voorburgers en voor de verdachte.

Maar de jury is niet deskundig genoeg om eenoordeel te geven aan de hand van feiten, waardoor ze geleid kunnen worden doorhun emoties. Maar men moet niet vergeten dat een jury uit twaalf burgersbestaat, die allemaal een andere kijk op de zaak hebben.  Conclusie Dooral mijn argumenten ben ik tot de conclusie gekomen dat juryrechtspraak ingevoerdmoet worden in Nederland.

Maar juryrechtspraak zal niet ingevoerd worden in Nederlandwegens het feit dat het de overheid veel geld en tijd zal kosten. Deselectieprocedure van de juryleden zal onder andere veel tijd in beslag nemen.Zo mogen burgers met een strafblad niet in een jury plaats nemen.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out