Türkiye Ziraat Odalar? Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan? ?emsi Bayraktar, yaz?l? aç?klamas?nda, Türkiye’de örtü alt? üretimin, ekolojik ko?ullar?n k?smen veya tamamen kontrol alt?na al?narak ürünlerin yeti?me döneminin uzat?lmas?na ya da mevsimleri d???nda yeti?tirilmesine olanak sa?lad???n? bildirdi.

 Bayraktar, alan ve üretim art???nda modern seralar?n kurulmas?, yayla serac?l???n?n yayg?nla?mas? ve tar?mda teknolojinin kullan?lmas?n?n etkili oldu?una i?aret ederek, bugün üzüm, kay?s?, ?eftali, erik gibi türlerin de örtü alt?nda yeti?tirilebildi?ine dikkati çekti.Örtü alt? tar?m alan?n?n yüzde 78,5’i üç ilde?klim ko?ullar?n?n uygun olmas? nedeniyle örtü alt? üretimin daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara k?y? ?eridinde yo?unla?t???n? ifade eden Bayraktar, toplam 692 bin dekar örtü alt? tar?m alan?n?n yüzde 38,8’inin Antalya’da, yüzde 24,2’sinin Mersin’de, yüzde 15,5’inin Adana’da oldu?unu, toplam örtü alt? tar?m alan?n?n yüzde 78,5’inin bu üç ilde bulundu?unu bildirdi.Bayraktar, örtü alt?nda yeti?tirilen ürünlerin yüzde 94,1’ini sebzelerin, yüzde 5,9’unu meyvelerin olu?turdu?unu belirterek, ?unlar? kaydetti:”35 çe?it sebzenin yeti?tirildi?i örtü alt?nda 6 milyon 743 bin ton sebze, 422 bin ton meyve üretilmi?tir. Sebze üretiminin yüzde 53,6’s?n? domates, yüzde 16’s?n? h?yar, yüzde 10,4’ünü karpuz, yüzde 8,9’unu biber, yüzde 4,3’ünü de patl?can olu?turmaktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Meyve üretiminde ise yüzde 59,7 ile muz, yüzde 39,8 ile çilek ilk s?ralarda yer almaktad?r. Ayr?ca, üzüm, kay?s?, erik ve ?eftali üretimi de yap?lmaktad?r. Bugün ülkemizde 8 milyon 581 bin ton sofral?k domatesin yüzde 42,1’i, 1 milyon 812 bin ton h?yar?n yüzde 59,5’i, 3 milyon 929 bin ton karpuzun yüzde 17,9’u, 2 milyon 458 bin ton biberin yüzde 24,5’i örtü alt?nda üretilmektedir.””Maliyetler dü?ürülmeli, rekabet gücü art?r?lmal?”Sektöre verilen te?viklerle üretimde art?? sa?land???n?, kay?t alt?na alma ve izlenebilir üretim modeliyle kaliteli ve güvenilir ürünler elde edildi?ini vurgulayan Bayraktar, “??letme ve yat?r?m desteklerinin yan? s?ra örtü alt?nda iyi tar?m uygulamalar?, biyolojik ve biyoteknolojik mücadelenin desteklenmesi, bombus ar?s? deste?i gibi te?viklerle günümüzde örtü alt? tar?m ülkemizde önemli bir yere gelmi?tir.

” de?erlendirmesinde bulundu.Bayraktar, örtü alt? yeti?tiricili?in daha da art?r?lmas? için maliyetlerin dü?ürülerek, i?letmelerin rekabet gücünün art?r?lmas? gerekti?ini bildirdi. 

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out