Societatea ?i instala?ii, având un colectiv de profesioni?ti

Societatea
comercial? C.C. TOTAL CONS  S.R.L. a fost
fondat? în 2005 .

            Compania
este o societate cu r?spundere limitat? ?i face parte din categoria microîntreprindelor,
este axat? pe construc?ii ?i instala?ii, având un colectiv de profesioni?ti ce
au dobândit reputa?ie ?i experien?? vast? în domeniul care a consacrat firma. Directorul,
s-a axat pe evolu?ia domeniului pie?ei imobiliare, urmarind-o atent ?i a ajuns
la concluzia ca in anii ce urmeaz? se va constata în zonele apropiate ?i în
Bucure?ti, o cre?tere referitoare la resursele alocate în domeniul construc?iilor
civile.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Compania are ca ?i obiectiv
dezvoltarea dinamic?, pentru a produce pe termen lung, solu?ii prompte, aten?ia
fiind asupra nevoilor clien?ilor.  C.C.
TOTAL CONS  ofer? stabilitate ?i
echilibru în domeniul în care exceleaz? ?i se sustrage din sarcinile
clien?ilor, activit??iile prin care dovedesc profesionaismul ?i
responsabilitatea. Rezolvarea oric?rei probleme implic? o organizare specific?
?i o abordare bine conturat? care s? produc? întotdeaua solu?ii, care s?
produc? beneficii mari în condi?iile oferite de c?tre clien?i.

 Clien?ii, persoane fizice sau juridice, prin
intermediul unei comenzi, solicita anumite proceduri din ofert? de servicii, se
verific? natur? terenului ?i posibilitatea calit??ii procedurilor solicitate
iar apoi se încep lucr?rile. Dup? ce a fost întocmit contractul, încheiat între
beneficiar ?i C.C. TOTAL CONS, fiecare procedura se ini?iaz? printr-un proces
verbal care trebuie semnat ?i aprobat de c?tre p?r?ile implicate ( beneficiar,
executant, proiectant, constructor). La finalul proiectului se întocme?te un
process verbal pentru recep?ia materialelor folosite ?i unul de recep?ie la
terminarea lucr?rilor. Dup? terminarea acestor procese, se întocme?te dosarul
OPIS  numit ?i Carte Tehnic?, ce con?ine
toate procesele verbale, num?rul ?i data de înregistrare.

            În
prezent, societatea este format? dintr-un personal în num?r de 33, având un
capital social de 145.000 Lei, iar cel mai mare profit net a fost de 788.749
RON în anul 2011 (fig.1).

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out