Societatea construc?ii ?i instala?ii, având un colectiv

Societateacomercial? C.C. TOTAL CONS  S.R.L.

a fostfondat? în 2005 .             Companiaeste o societate cu r?spundere limitat? ?i face parte din categoria microîntreprindelor,este axat? pe construc?ii ?i instala?ii, având un colectiv de profesioni?ti ceau dobândit reputa?ie ?i experien?? vast? în domeniul care a consacrat firma. Directorul,s-a axat pe evolu?ia domeniului pie?ei imobiliare, urmarind-o atent ?i a ajunsla concluzia ca in anii ce urmeaz? se va constata în zonele apropiate ?i înBucure?ti, o cre?tere referitoare la resursele alocate în domeniul construc?iilorcivile.             Compania are ca ?i obiectivdezvoltarea dinamic?, pentru a produce pe termen lung, solu?ii prompte, aten?iafiind asupra nevoilor clien?ilor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

  C.C.TOTAL CONS  ofer? stabilitate ?iechilibru în domeniul în care exceleaz? ?i se sustrage din sarcinileclien?ilor, activit??iile prin care dovedesc profesionaismul ?iresponsabilitatea. Rezolvarea oric?rei probleme implic? o organizare specific??i o abordare bine conturat? care s? produc? întotdeaua solu?ii, care s?produc? beneficii mari în condi?iile oferite de c?tre clien?i.

 Clien?ii, persoane fizice sau juridice, prinintermediul unei comenzi, solicita anumite proceduri din ofert? de servicii, severific? natur? terenului ?i posibilitatea calit??ii procedurilor solicitateiar apoi se încep lucr?rile. Dup? ce a fost întocmit contractul, încheiat întrebeneficiar ?i C.C. TOTAL CONS, fiecare procedura se ini?iaz? printr-un procesverbal care trebuie semnat ?i aprobat de c?tre p?r?ile implicate ( beneficiar,executant, proiectant, constructor). La finalul proiectului se întocme?te unprocess verbal pentru recep?ia materialelor folosite ?i unul de recep?ie laterminarea lucr?rilor. Dup? terminarea acestor procese, se întocme?te dosarulOPIS  numit ?i Carte Tehnic?, ce con?inetoate procesele verbale, num?rul ?i data de înregistrare.

            Înprezent, societatea este format? dintr-un personal în num?r de 33, având uncapital social de 145.000 Lei, iar cel mai mare profit net a fost de 788.749RON în anul 2011 (fig.1).

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out