Shark h?i r?t nhi?u ?i?u t? ch??ng trình

Shark Tank là m?t ch??ng trình truy?n hình th?c t? c?a M? ???c phát sóng l?n ??u ngày 9 tháng 8 n?m 2009 trên kênh ABC và ?ã ???c Vi?t Nam mua b?n quy?n th?c hi?n v?i tên g?i “Th??ng v? B?c t?”.Shark Tank truy?n c?m h?ng có các ng??i ch?i là doanh nhân kh?i nghi?p th?c hi?n các bài thuy?t trình tr??c m?t h?i ??ng các nhà ??u t? (Shark – cá m?p), và nh?ng nhà ??u t? này s? l?a ch?n ??u t? ho?c không.Các doanh nhân có th? h?c h?i r?t nhi?u ?i?u t? ch??ng trình này, d??i ?ây là 7 bài h?c giá tr? nh?t:1. Quy t?c 10 giâyRõ ràng, s? 10 ?óng m?t vai trò quan tr?ng ??i v?i các công ty kh?i nghi?p (startup). Có m?t l?i khuyên r?ng ??ng nh?y lên con thuy?n startup tr? khi s?n ph?m ho?c gi?i pháp c?a b?n t?t h?n 10 l?n, r? h?n 10 l?n hay nhanh h?n 10 l?n.

T??ng t? nh? v?y, khi giao d?ch v?i các shark, 10 giây ??u tiên s? quy?t ??nh xem tr??ng h?p c?a b?n thành hay b?i. M?t doanh nhân ph?i có kh? n?ng trình bày rõ ràng v? doanh nghi?p c?a h? v?i s? li?u chính xác trong kho?ng 10 giây. Các shark không có nhi?u th?i gian ?? l?ng nghe nh?ng câu chuy?n, nó có th? dành ? ph?n cao trào, nh?ng 10 giây ??u tiên quy?t ??nh r?t nhi?u ?i?u.2. S? rõ ràng và tin t??ngCác th??ng v? trong Shark Tank có th? là m?t tr?i nghi?m ??y c?ng th?ng ??i v?i nhi?u ng??i vì các shark có th? c??i nh?o ho?c chê bai k? ho?ch kinh doanh ho?c s?n ph?m c?a h?.Tuy nhiên, h? c?ng ?ánh giá cao s? tin t??ng và rõ ràng c?a nh?ng suy ngh? c?a các nhà kinh doanh. Nh?ng ng??i th?t b?i trong vi?c g?i v?n t? các shark th??ng là nh?ng ng??i không có s? rõ ràng hay s? t? tin r?ng vi?c kinh doanh c?a h? s? thành công.3.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Quy mô kinh doanh và nhu c?u th? tr??ngH?u h?t các s?n ph?m ho?c d?ch v? ??u ?ang tìm ki?m gi?i pháp cho cùng m?t v?n ??. Các shark s? s?n sàng rót ti?n vào m?t gi?i pháp hay m?t s?n ph?m khi nó có kh? n?ng gi?i quy?t m?t v?n ?? ho?c t? t?o ra m?t th? tr??ng m?i.Không c?n ph?i nói, trong khi ?ánh giá ?i?u này, h? c?ng s? xem xét quy mô c?a v?n ?? và nhu c?u cho gi?i pháp ?ó trên th? tr??ng. Có m?t s?n ph?m v?i t? duy t?t s? có th? ti?n xa trên con ???ng g?i v?n.4. Tính toán’Tôi yêu c?u m?t kho?n 85.000 USD cho 15% công ty c?a tôi’ – vi?c ??nh giá công ty c?a b?n là bao nhiêu, th?m chí tr??c khi b?n làm toán, các shark ?ã làm ?i?u ?ó cho b?n.Yêu c?u m?t s? ti?n và vi?c nói v? lý do có th? giúp b?n ??t ???c con s? này là hoàn toàn khác nhau.

B?n c?n ph?i bi?t rõ con s? c?a mình nh? lòng bàn tay. T?i sao b?n l?i yêu c?u m?t con s? nh?t ??nh và b?n d? ??nh làm nh?ng gì v?i nó, b?n ph?i n?m r?t ch?c ?i?u này. Vì v?y, tính toán là ?i?u r?t quan tr?ng.

5. Trình bày v?n ??Bài thuy?t trình s?n ph?m ?n t??ng ?óng góp m?t ph?n quan tr?ng trong các câu chuy?n thành công. Bài trình bày giúp thu hút s? chú ý c?a các shark và giúp h? có thêm ??u m?i ?? ??t câu h?i cho công ty, ?i?u này s? khuy?n khích các startup nói nhi?u h?n v? s?n ph?m c?a mình.Vì v?y, không ng?c nhiên khi các bài trình bày t?t và các d? án thành công ?ã giành ???c m?t kho?n ??u t? nh? vào vi?c h? ?ã làm vi?c nghiêm túc cho các bài trình bày c?a mình.6.

Xác ??nh ‘cái ?áy tuy?t ??i’ c?a b?nH?u h?t chúng ta, khi kêu g?i ??u t? t? ai ?ó, ??u m? t??ng ??n nh?ng m?c cao nh?t, nh?ng ?i?u quan tr?ng là, b?n c?n bi?t “cái ?áy tuy?t ??i” c?a mình ? ?âu. Nhi?u l?n, startup ?ã nh?n ???c nh?ng ?? ngh? t? nhi?u shark, v?y nên ch?n shark nào là m?t quy?t ??nh khó kh?n.Có m?t t?p, m?t doanh nhân ?ã nh?n ???c yêu c?u ??u t? và cô ?ã dành nhi?u th?i gian ?? kêu g?i con s? cao nh?t, sau ?ó, các shark ?ã bàn b?c v?i nhau và quy?t ??nh h? con s? ??u t?.7.

L?ng nghe và h?c h?i’Thành công hay th?t b?i không quan tr?ng mi?n là b?n có th? h?c h?i ???c t? ?i?u ?ó’, câu nói này hoàn toàn ?úng cho Shark Tank. Các shark – nh?ng doanh nhân ??y b?n l?nh và tài ba – th??ng ??a ra nh?ng l?i khuyên giá tr? cho con ???ng phía tr??c, v? nh?ng l?i sai và nh?ng ?i?u gì nên ???c c?i thi?n, ??c bi?t ??i v?i nh?ng tr??ng h?p không thành công.Vi?c l?ng nghe và h?c h?i t? nh?ng c? h?i b?n b? l? và th?t b?i có l? s? còn h?u ích h?n r?t nhi?u và giúp b?n có ??ng l?c và c? h?i t?t h?n trong t??ng lai.Ch??ng trình truy?n hình th?c t? Shark Tank cung c?p nhi?u ki?n th?c và cách ti?p c?n th?c t? qua các th??ng v? ??u t?.

Nh?ng bài h?c này có th? giúp các startup có s? chu?n b? t?t nh?t trong quá trình g?i v?n.T?o website là bí quy?t giúp kinh doanh thành công. V?y còn ch?n ch? gì n?a mà ko l?p ngay m?t website ngay. B?n ch? c?n lo s?n ph?m thôi, website c? ?? chúng tôi lo.Truy c?p ngay công ty thi?t k? web uy tín Zozo ?? tham kh?o b?ng giá website ngay hôm nay.Ngu?n: Internet

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out