Radon fester seg til lungevevet og gir fra

Radon

I denne
teksten skal jeg skrive om det radioaktive grunnstoffet radon. Radon er en stor
årsak til lungekreft i Norge. Radon er også påvist helsefarlig, og kan skade
cellene i lungevevet. For å forstå dette må vi først se litt nærmere på hvordan
radon dannes, og hvordan det skader oss.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Hva er radon?

Radon er
et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Rn og har atomnummer 86. Radon er
en usynlig og luktfri edelgass. Den dannes ved nedbrytning av grunnstoffet
radium. Radium finnes i de fleste bergarter, men aller mest i uranrik granitt
og alunskifer. Ved et uventet radioaktivt henfall av radon dannes såkalte
radondøtre. Radondøtrene fester seg til lungevevet og gir fra seg mye stråling.
Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for
lungekreft. Helsefare oppstår når gassen siver inn og konsentreres av miljøet
inne.

 

Radioaktive
stoffer med naturlig opprinnelse finnes over alt. Ett av disse er uran, som vi finner
i jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned, dannes det en kjede av nye
radioaktive. Kjeden slutter med stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon.
Radon er et datterprodukt av radium. Når radon brytes ned, dannes det en
periode radioaktive isotoper av bly, polonium og vismut, som har evnen til å
feste seg til partikler i lufta.

 

Hvorfor finnes radon i hus?

Det er
angitt at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300
lungekreftdødsfall i Norge. Risikoen er aller høyest for de som aktivt røyker
eller har røykt før. Radon har en liten evne til å binde seg til andre kjemiske
stoffer og kan derfor lett trenge seg inn bygninger sammen med jordluft,
gjennom sprekker i grunnmuren. Konsentrasjonen av radongass i jordluft kan være
svært høy. Jordluft driver inn i bygninger, fordi lufttrykket i inneluften er
lavere enn i grunnen. Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og selv innenfor
samme byggefelt kan det være store forskjeller. På grunn av dette bør det måles
for radongass med jevne mellomrom i alle norske bygninger.

 

Byggegrunnen
er den viktigste kilden til store radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon i
berggrunnen siver inn gjennom sprekker mellom byggegrunnen og bygningen.
Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan også inneholde høye
konsentrasjoner av radon. Ved bruk av vannet til dusj eller oppvaskmaskin vil
radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til
radon i inneluft, men i Norge er ikke dette så veldig vanlig. Masser, pukk og
grus i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon i områder som egentlig
ikke er så utsatt i utgangspunktet.

 

Hvordan påvirker radon helsa?

Innånding
av luft med mye radongass er påvist helsefarlig, og burde unngås. Radongass og datterproduktene
som oppstår ved radioaktiv nedbrytning gir ut stråling. Den farligste typen
stråling i denne sammenhengen er alfastråler. Disse strålene kan skade cellene
i lungevevet, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.

 

Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner i
Norge?

Viktige
faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon
og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima.
Oppvarming av bygninger i løpet av vinteren fører til at den varme luften
stiger opp og da dannes det et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning
som ikke er tett i bunnen, vil den radonholdige jordluften kunne strømme inn og
gi høye konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som
inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og
pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.

 

Måleenhet

Radonkonsentrasjonen
i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m^3), og i vann
med bequerel per liter vann (Bq/I), eller (kBq/m^3).

 

Becquerel

Radioaktive
stoffer er ikke stabile og sender ut energi i form av stråling samtidig som nye
stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbrytning,
og kan ikke stoppes eller påvirkes. En bequerel (Bq) er definert som ett
henfall per sekund.

 

Konklusjon

Radon er
et radioaktivt stoff grunnstoff, og dannes ved nedbrytning av grunnstoffet
radium. Overdreven innånding av luft med gassen er påvist helsefarlig, og kan
skade cellene i lungevevet. Det er også anslått at radon i boliger er
medvirkende årsak til omtrent 300 lungekreftdødsfall i Norge. Byggegrunnen
er den klart viktigste kilden til store radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon
i berggrunnen stiger opp gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og
bygningen. Derfor bør det måles for radongass med jevne mellomrom i alle norske
bygninger.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out