PKK’n?n ald?klar?n? söyleyen Hicazi bol keseden da??t?mlar?n bir

PKK’n?n
eleba?lar?ndan Veyzi Hicazi, Azez’e kaç?p muhaliflere teslim oldu.

 

TÜRK ORDUSU
KAR?ISINDA ?ANSIMIZ YOK

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Terör
örgütü PKK’n?n Afrin kolunda ki Veysi Hicazi kaçacak delil arad?. PKK’n?n medya
?ovlar?na güvenmeyin diyen Hicazi Türk Silahl? Ordusu harekat ba?larsa an?nda
burada olur dedi.

Kurduklar?
alçak terör örgütünün Türk ordusu kar??s?nda ?ans? olmad???n? söyleyen Hicazi
dayanma gücümüz yok. Harekat bir ba?las?n Türk Ordusu 3 saat içinde burada olur
diyerek korku ve tala??n? bu sözlerle payla?t?.

 

Öte yandan
bölgedeki Rus askerlerinin bölgeden deste?ini çekti?ini hat?rlatan Hicazi bir tek
Cinderes bölgesinde Rus bayra?? kald?

Özellikle
s?n?rda baz? PKK noktalar?na Rus bayra?? çekilebilir. Bu durum PKK’n?n tuza??
olarak görülmelidir” dedi.

 

 

MAA?LAR ABD’DEN
GEL?YOR

 

 

 

Bölgede
yakla??k dokuz bin PKK’l?n?n oldu?u Afrin’e ABD’nin katt??? paravan gruplarda
eklendi. Örgütün maa?lar? sözde Haseke sorumlusu ?ahin Cilo ( Ferhat Abdi) taraf?ndan
da??t?l?yor.

 

MAL?
KONULARDAN SORUMLU B?R?M VAR

 

Terörist
?ahin Cilo ABD’den gelen paralar ile Afrin’deki örgütün maa?lar?n? ödüyor.

ABD’li
siviller karargâhlar? geziyor dola??yor ziyaret ediyor. Eksik listesi
olu?turuyor ve her türlü ihtiyaçlar için destek oluyor. Hicazi ekliyor; ‘Örgüt
içinde maddi anlamda hiç bir eksi?imiz yoktu’ diyor.

 

1000 DOLAR
MAA?

 

Ziyaret
sonras? 2017 y?l?n?n Haziran ay?na kadar alt? ay boyunca bin dolar maa?
ald?klar?n? söyleyen Hicazi bol keseden da??t?mlar?n bir süre sonra sona
erdi?ini Haziran 2017’den sonra maa?lar?n iki yüz dolara dü?tü?ünü söylüyor.

 

YA?MALADIK

Çok say?da
beldeye zorla el koyduk ya?malad?k günlerce afrine T?rlarla e?ya ta??d?k. Ve
hatta cami, okul, hastane ve varsa al?nd? köylülerin elinden. Olay? abart?p
tren raylar? bile söküldü Afrinde hurda fiyat?na sat?ld?. Ya?malama s?ras?nda
bulunan de?erli e?yalar örgütün üst düzey sorumlular? aras?nda payla??ld?.

 

 

HDP’DEN BOL
BOL DESTEK GEL?YOR

 

Suriye PKK’s?
içinde ki teröristleri yöneten Hicazi HDP’den gelen yard?mlar?mda ?öyle  anlat?yor; Diyarbak?r ba?ta olmak üzere HDP’li
belediyeler yard?m gönderiyor.  Neye
ihtiyac?m?z varsa yiyecek içeçecek t?bbi malzeme hepsinin teminat? sa?lan?yor.
Ayn? zamanda HDP’li belediyeler taraf?ndan verilen i? makinalar? aktif olarak
kullan?l?yor.

 

 

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out