Melalui atau unsur penipuan mempengaruhi seseorang dalam

Melaluikajian ini, tidak dinafikan bahawa kekeliruan iklan adalah peranan pentinguntuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli barangan mereka.

Hal inibermakna, iklan yang mengandungi unsur kekeliruan atau unsur penipuanmempengaruhi seseorang dalam urusan pembelian. Ianya mempengaruhi dari segitingkah laku pembeli serta keputusan yang dibuat oleh pembeli tersebut. Sebagaicontoh, iklan menjanjikan kulit wajah yang bersih dan cerah di mana ianyamerupakan idaman serta lumrah wanita untuk mendapatkan wajah yang cantik. Olehdemikian, wanita akan membelinya tanpa memikirkan iklan tersebut mengandungiunsur-unsur yang tidak benar akibat terlalu teruja dengan tawaran yangdipaparkan. Selainitu, sudah menjadi kebiasaan pelanggan akan menerima maklumat dalam iklan itusebagai perkara yang benar. Namun demikian, hasil yang diterima oleh pelangganadalah kerugian atau penyesalan kerana produk yang dibeli tidak berfungsiseperti yang dijanjikan.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Melalui kajian ini juga, kekeliruan iklan sebenarnyamempengaruhi jantina dan peringkat umur. Sebagai contoh, produk kecantikan akanmempengaruhi kaum wanita untuk membeli sekiranya produk tersebut memenuhiciri-ciri kehendak mereka. Begitu juga dengan pengiklanan ubat kuat lelakidimana kaum lelaki akan terpengaruh dengan iklan ini untuk mempunyai hubunganintim dengan pasangan. Selain itu, produk yang mempunyai unsur penjagaan kesihatanpula akan mempengaruhi warga tua yang menginginkan kekuatan fizikal badanmemandangkan usia mereka yang semakin meningkat dan mudah menerima penyakit. Sehubungandengan itu, iklan yang berunsurkan seksual juga menarik perhatian penggunauntuk melihat iklan tersebut. Apabila sesebuah iklan itu berjaya menarikperhatian pengguna, informasi yang terpapar dalam iklan juga akan mudahdiingati. Walau bagaimanapun, dalam pengenalan daya tarikan dan seksualitikhusus ke dalam iklan sering mengganggu mesej asal dan boleh menyebabkan kesanburuk dari pengguna yang ingin mengambil tindakan (Belch Et Al, 1981).

Adalahtidak salah untuk pihak syarikat atau penjual menarik perhatian pengguna untukmembeli produk. Namun, sudah termaktub bahawa kekeliruan iklan atau pengiklananpalsu adalah salah dari segi undang-undang bukan sahaja di negara Malaysiamalah kebanyakan negara. Oleh demikian, penjual masa kini masih meneruskanpengiklanan palsu walaupun mengetahui konsep itu adalah salah.Kebaikanyang boleh diperoleh melalui kekeliruan iklan atau pengiklanan palsu adalahpenjual mampu memujuk pembeli untuk membeli produk mereka. Mereka mendapat keuntunganyang berganda apabila mendapat kepercayaan pembeli melalui iklan. Namunkeburukan iklan seperti ini adalah kepada pengguna kerana mengetahui produkyang dibeli tidak bermanfaat seperti yang dinyatakan. Hal demikian mewujudkanrasa tidak puas hati dalam kalangan pembeli.

Secara tidak langsung pembeli mulaihilang kepercayaan lantas merugikan pihak syarikat dan penjual. Pihak pengiklanyang bersalah pula akan diambil tindakan undang-undang berikutan dengan aduanpembeli mengenai produk yang dijual tidak berfungsi seperti dijanjikan. Cadanganyang dapat dikemukakan adalah pihak berkuasa perlu menekankan tentangkekeliruan iklan yang semakin berleluasa. Pengiklan yang mengamalkan iklanberunsurkan kekeliruan dan kepalsuan perlu ditegur jika terbukti merekaterlibat. Pihak berkuasa pula perlu menguatkuasakan lagi undang-undangperiklanan untuk kebaikan semua pengguna. Sebelum sesebuah iklan dikeluarkan,hendaklah memastikan iklan itu adalah benar dan sahih.

Hal ini kerana pelangganmempunyai hak untuk mengetahui kebenaran sesuatu produk sebelum membeli.  Jika barangan yang dibeli tidak berfungsiseperti dinyatakan dalam iklan, pembeli perlu membuat aduan mengenai produktersebut agar ianya tidak terkesan kepada pengguna yang lain. Pengiklan perlumenitikberatkan ciri-ciri iklan yang baik bukan sahaja untuk mendapatkeuntungan tetapi memberi kebaikan kepada pengguna. Penggunaanmanipulasi gambar di dalam iklan memang tidak dapat dielakkan.

Namun manipulasigambar tersebut perlulah bersesuaian, menyampaikan maklumat yang betul dantidak mengelirukan. Sememangnya manipulasi gambar bertujuan untuk menarikperhatian pengguna, akan tetapi pihak pengiklan perlu diingatkan adalah lebihbaik untuk mematuhi ciri-ciri dan etika pengiklanan yang telah ditetapkan.Selainitu, menyatakan maklumat yang betul dan tidak mempunyai unsur menokok tambah.Pihakpengiklan hendaklah menitikberatkan perasaan tidak puas hati pelanggan.

Iklantidak seharusnya mempunyai perkataan perjanjian yang melebihi daripadakemampuan produk. Hasilnya akan membuatkan pelanggan berasa tidak puas hati danmenghadapi kerugian.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out