KESAN etnik dan bagi memudahkan pihak British

KESANKONFLIK ETNIK, PREJUDIS DAN DISKRIMINASI DALAM KALANGAN MASYARAKAT PELBAGAIETNIK Konflik etnik, prejudis dan diskriminasidalam kalangan masyarakat pelbagai etnik akan memberikan impak yang negatifdari aspek sosial, ekonomi dan integriti serta imej sesebuah negara. KesanDari Aspek Sosial Menurut Mohd Faris Dziauddin, NasirNayan & Kamarul Ismail (2016 : 13), dasar ‘pecah dan perintah’ yangdiamalkan oleh pihak British menyebabkan segregasi kaum mengikut kawasan dankegiatan ekonomi. Misalnya, orang-orang Cina bertumpu di kawasan bandar danterlibat dalam sektor perniagaan, perdagangan dan perlombongan bijih timahmanakala orang-orang India dan Melayu masing-masing tinggal di kawasan ladangdan kampung, dan terlibat dalam kegiatan penanaman getah dan pertanian saradiriIni bagi mengurangkan interaksi antara etnik dan bagi memudahkan pihakBritish untuk mengawal etnik-etnik ini.

Shamsul Amri Baharuddin (2012 : 16)menyatakan bahawa implikasi daripada amalan dasar ‘pecah dan perintah’ inimasih boleh dilihat sehingga ke hari ini apabila kebanyakan media massa seringmembawa laporan kewujudan polarisasi etnik di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)di Malaysia dengan menyatakan bahawa mahasiswa tidak berminat untuk berkongsidengan etnik lain seperti tinggal sebilik, makan bersama, belajar bersama,bergaul bersama dalam kegiatan lain di kampus. Ini akan menyebabkan timbulnyajarak sosial antara etnik kerana kurang interaksi antara satu sama lain. Sikapprejudis dan prasangka buruk terhadap etnik lain akan semakin menebal kerana keengganananggota sesebuah etnik untuk membuka ruang sosial kepada etnik lain dankecenderungan untuk mengekalkan identiti etnik masing-masing. Jika sikapprejudis dan prasangka ini tidak dibendung, ia boleh membawa kepada berulangnyaperistiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 dan seterusnya akan mengancam keharmonian serta kestabilan struktur sosialdalam Malaysia.  KesanDari Aspek Ekonomi Konflik etnik juga akan memberikan impaknegatif dari aspek ekonomi. Justeru, pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagaiusaha bagi merapatkan jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dan bandar,dan juga di antara etnik yang ada melalui peningkatan kemahiran, programpenyusunan semula, menggalakkan peluang pekerjaan sama rata dan mewujudkanusahawan yang berdaya saing dalam kalangan generasi baru. Pertumbuhan ekonomiyang baik dapat memberikan kualiti kehidupan yang stabil kepada masyarakat(Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman & Arbaiyah Mohd Nor, 2016 : 7).Namun, perbezaan tempat tinggal dan pekerjaan menyebabkan sesebuah etnik telah mendominasidalam bidang-bidang tertentu sama ada dari segi politik, perniagaan dansebagainya.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Akibatnya,  jurang yang luasdari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan antara etniksukar diatasi. Tiap-tiap etnik masing-masing cuba untuk  mendapatkan hak dan keuntungan yang lebihbesar daripada pertumbuhan dan peluang ekonomi yang ditawarkan dalam dan luarnegara.  Selain daripada pemandangan yang indah,suasana negara yang aman dan harmoni juga merupakan salah satu daya tarikanuntuk menarik pelancong datang melawat. Namun, apabila terdapat konflik etnikyang berlaku, ia akan menyebabkan suasana negara menjadi kacau bilau dan tidakselamat untuk dilawati oleh para pelancong. Hal ini akan menyebabkan kerugiankepada para pengusaha pusat pelancongan dan menjejaskan jumlah pendapatan negara.

Pelabur asing juga terpaksa menarik balik jumlah pelaburan mereka di Malaysiakerana bimbang akan mengalami kerugian di atas ketidakstabilan negara.  KesanDari Aspek Imej Negara Kestabilan struktur sosial, ekonomi  dan politik menunjukkan kewibawaan kepimpinansesebuah negara.  Konflik etnik yangtidak dapat ditangani dengan segera dan bijak menyebabkan negara tersebut akandipandang enteng oleh negara luar. Ia akan dianggap sebagai sebuah negara yanglemah dan berisiko tinggi untuk dijajah.

 

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out